Združenie DETSKÝ SMIECH

Termíny klubov : 10.1.2014, 14.2.2014, 14.3.2014, 11.4.2014, 9.5.2014, 13.6.2014

Stacks Image 63
Stacks Image 59
Stacks Image 61

Občianske združenie - Združenie DETSKÝ SMIECH - toto je náš oficiálny názov, vzniklo dňa 17.9.2002. Naším cieľom bolo zriadenie detského domova, ktorý by fungoval výlučne formou profesionálnych rodín. Prešlo pomerne dlhé obdobie, kým sa nám podarilo vybaviť všetky povolenia a v novembri 2003 sme mohli prijať do našej prvej profesionálnej rodiny dieťa. Po zmene legislatívy v roku 2005 sme v decembri 2006 získali od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR akreditáciu, na základe ktorej pôsobíme ako neštátny detský domov a vytvárame sieť profesionálnych rodín.

V súčasnosti máme v profesionálnych rodinách vytvorených 5 miest pre deti s nariadenou ústavnou výchovou (príp. s predbežným opatrením). Našou víziou je etablovať sa ako malý detský domov s kapacitou max. 10 - 15 detí, ktorého prioritou je výchova detí v prostredí, ktoré sa v maximálnej možnej miere približuje bežnej rodine.

Pri našej činnosti sa
opierame o poznatky odbornej verejnosti, a preto je našou prioritou poskytovanie staroslivosti deťom do 3 rokov veku, osobitne deťom do 1 roku veku. Je teda našou snahou prispieť k naplneniu úloh pre detské domovy vyplývajúcich so Zákona č.305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý tejto oblasti venuje mimoriadnu pozornosť.

Legislatívna činnosť - aktívne sa podieľame aj na tvorbe legislatívneho rámca, najmä čo sa týka úpravy podmienok pre existenciu a fungovanie profesionálneho rodičovstva na Slovensku. Spolu s mnohými ďalšími mimovládnymi organizáciami sme pripomienkovali novelu Zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a k nemu nadväzujúcu Vyhlášku č. 643/2008 Z.z. Aj keď každá úprava právnych noriem je náročný proces, podarilo sa nám presadiť do zákona i vyhlášky prvky, ktoré znamenajú ďalší posun vpred. V tejto súvislosti, aj napriek existujúcim rôznym stanoviskám a postojom, oceňujeme proaktívny prístup všetkých zainteresovaných subjektov.

Za dôležitú súčasť našej činnosti považujeme
spoluprácu s ostatnými detskými domovami, vzhľadom na nášho zriaďovateľa osobitne s neštátnymi. Výmena skúseností a spoločné kroky vytvárajú predpoklady na ďalšie zlepšovanie našej činnosti, primárne podmienok detí odkázaných na ústavnú starostlivosť. Pre viac informácií navštívte v záložke "Kontakty" odkaz na stránky neštátnych detských domovov.